Великое повечерие

Автор: Анна Фейгина

Повечерие — богослужение, которое в византийской традиции относится к числу малых служб суточного круга и завершает богослужебный день. 

Само название чинопоследования – Απόδειπνον – буквально переводится как «молитва после ужина», когда молящиеся  просят благословения на наступающую ночь. 

Различают великое повечерие, совершаемое в особо установленные дни,  и малое – вседневное. Малое повечерие — это ежедневное богослужение, которое обычно совершается в монастырях после окончания общей трапезы, в зависимости от правил монастырского устава: либо соборно в храме, либо келейно. До XVII века малое повечерие перед сном читали  также и миряне, а позднее на его основе возникло используемое ныне вечернее молитвенное правило.

Устав великого повечерия во Святую Четыредесятницу излагается в Часослове, Следованной Псалтири и в Типиконе, глава 49 («Последование 1 седмицы» под 25 марта), а также в храмовых главах.

В современной практике Великое повечерие совершается как самостоятельное богослужение в установленные Типиконом дни Сырной седмицы и во дни Великого поста. За четыре дня первой постной недели на повечерии прочитывается весь Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. В те дни, когда совершается всенощное бдение, великое повечерие входит в состав бдения вместо вечерни. В составе праздничного всенощного бдения  вечерня  соединяется с литией. Так происходит на праздниках Рождества Христова и Богоявления — независимо, на какой день недели они приходятся. Когда Благовещение приходится на те дни Великого поста, в которые положено совершать великое повечерие (согласно Типикону, это седмичные дни, Суббота акафиста,  Лазарева суббота, Великий вторник, Великая среда и Великий четверг); на храмовые праздники, если они придутся в субботу первой седмицы и во дни со вторника по субботу 2 – 6 седмицы Великого поста, также вечерня соединяется с литией (Типикон, Храмовые главы 32, 35).

Структура и содержание Великого повечерия

Великое повечерие преимущественно состоит из чтения псалмов и три раза прерывается пением священных песней. О чтении псалмов пишет преподобный Ефрем Сирин: 

«Псалом да будет непрестанно в устах твоих. Призываемое имя Божие прогоняет бесов, освящает псалмопевца. Псалом – тишина души, он вознаграждает миром. Псалом – посредник дружбы, единение разъединенных, примирение враждующих. Псалом – привлечение Ангельской помощи; оружие против страха ночного, успокоение от дневных трудов, безопасность младенцев, украшение пожилым, утешение старцам, самое приличное убранство женщинам. Он населяет пустыни, уцеломудривает народные собрания; он – первоначальное обучение новопоступающим, приращение преуспевающим, утверждение совершенным, глас Церкви. Он делает светлыми праздники; он производит печаль по Богу. Псалом и из каменного сердца вызывает слезы. Псалом – дело Ангелов, небесное жительство, духовное кадило. Псалом – просвещение душ, освящение тел. В нем никогда не престанем, братия, поучаться и в домах, и на путях: и ложась спать, и вставая от сна, будем беседовать сами с собой во псалмех, и в песнех, и пениих духовных».

Эти слова могут служить эпиграфом ко всему содержанию Великого повечерия.

Последование Великого повечерия условно делится на три части. Каждая из них начинается призывающей молитвой: «Приидите, поклонимся», продолжается чтением псалмов и оканчивается краткими отпустными молитвами «Честнейшую херувим» и др. Перед окончанием каждой части звучит пение молитв.

Первая часть Великого повечерия  начинается чтением шести псалмов: 4, 6, 12, 24, 30 и 90. Это псалмы, выражающие благодарение Богу за прошедший день и упование на Господа, что Он дарует мирный сон в наступающую ночь. Сон рассматривается святыми отцами как прообраз смерти, и в этом молитвословии  ясно отображается памятование о смерти, пронизывающее духовную жизнь человека. В начале этой ночной молитвы человек взывает к Своему Творцу, прося Его, чтобы Он помиловал и спас душу, пока смерть не постигла его на земле, чтобы Господь управил путь, научил его  жить праведно. 

Песнопение «С нами Бог», исполняемое после первого чтения,  возвещает  радость, которую Господь принес миру Своим явлением. В сочетании с темами чтений оно являет глубину и полноту христианской истины. Библейская  песнь «С нами Бог» из книги пророка Исаии — песнопение, прославляющее пришествие в мир Спасителя. Текст этой  песни несколько  отличается от того, что  приводится в книге пророка, и  состоит из отдельных фрагментов библейских стихов.  

Церковнославянский текст песнопения:

С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся: яко с нами Бог.

Услышите до последних земли: яко с нами Бог.

Могущии покаряйтеся: яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете: яко с нами Бог.

И иже аще совет совещаваете, разорит Господь: яко с нами Бог.

И слово, еже аще возглаголете, не пребудет в вас: яко с нами Бог.

Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог.

Господа же Бога нашего Того освятим, и Той будет нам в страх: яко с нами Бог.

И аще на Него надеяся буду, будет мне во освящение: яко с нами Бог.

И уповая буду на Него, и спасуся Им: яко с нами Бог.

Се аз и дети, яже ми даде Бог: яко с нами Бог.

Людие ходящии во тьме, видеша свет велий: яко с нами Бог.

Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы: яко с нами Бог.

Яко Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам: яко с нами Бог.

Егоже начальство бысть на раме Его: яко с нами Бог.

И мира Его несть предела: яко с нами Бог.

И нарицается имя Его, Велика Совета Ангел: яко с нами Бог.

Чуден Советник: яко с нами Бог.

Бог крепок, Властитель, Начальник мира: яко с нами Бог.

Отец будущаго века: яко с нами Бог.

Значительная часть стихов воспевает всемогущество Бога. Песнь начинается с торжественного возглашения наиболее радостной из возможных для человека истины: «С нами Бог!». Бог прославляется  как Источник всех беспредельных, бесконечных благ, Своим воплощением, смертью и воскресением давший человеку возможность спасения – причастия беспредельному покою, совершенному умиротворению. И нет человека, сердце которого не трогает радость, воспеваемая в этом гимне.

Затем поются тропари в честь Пресвятой Троицы: «День прешед, благодарю Тя, Господи, вечер прошу с нощию без греха подаждь ми, Спасе, и спаси мя. День прешед, славословлю Тя, Владыко, вечер прошу с нощию безсоблазнство подаждь ми, Спасе, и спаси мя. День прешед, песнословлю Тя, Святый, вечер прошу с нощию ненаветен подаждь ми, Спасе, и спаси мя» и «Безплотное естество херувимское немолчными песньми Тя славословят...».

После торжественных благодарственных песнопений Церковь предлагает молящимся исповедание христианской веры в чтении Символа веры.

Словами включенной в первую часть Великого повечерия  молитвы  «Иже на всякое время…» молящиеся просят, чтобы Господь избавил их от всякого зла и оградил святыми Своими ангелами, а обращаясь с молитвой  «Нескверная, неблазная…» к Божией Матери, просят  Ее заступления во все дни жизни и в самый час смерти.  Заканчивается первая часть молитвой святого Василия Великого, в которой обобщенно звучат темы благодарения и прошения о благодатном прехождении ночного времени, содержащиеся в первых шести псалмах.

Тема покаяния раскрывается во второй части Великого повечерия, которая включает в себя  покаянные псалмы  50 и 101 и молитву царя иудейского Манассии: «Господи, Вседержителю, Боже отец наших...» из Второй книги Паралипоменон. Церковь призывает верующих к полному исповеданию своей греховности и живому осознанию гибельности пребывания во грехе. Осознание своей греховности и моление о помиловании содержится и в произносимых  покаянных тропарях: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас». Вторая часть заканчивается молитвой «Владыко Боже, Отче Вседержителю», обобщающей эти покаянные мотивы.

Вторая часть повечерия напоминает, что смерть может постигнуть человека неготовым, и призывает безотлагательно положить начало покаянию и изменению своей жизни. Святитель  Иустин (Полянский) пишет об этом так: «Мысль, что с наступлением ночи наступает в природе некая всеобщая безжизненность, образ повсюдной могилы, и что человек, как бы на огромном кладбище, остается одиноким, — эта мысль сама по себе всегда разительна и всегда наводит на душу тяжелое и вместе сладостное уныние. Псалом повечерний изображает это глубокое чувство одиночества и заставляет человека вопиять к Богу с молитвою: “Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет… Уподобихся неясыти пустынней (сове в пустыне); бых яко нощный вран на нырище (стал, как филин на развалинах). Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде (не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле)”».

Третья часть  преимущественно  состоит из прославляющих молитв ко Господу и Его святым угодникам, и начинается  с псалмов 69 и 142. Завершается она Великим славословием «Слава в вышних Богу и на земле мир…».  

Если Великое повечерие совершается в составе всенощного бдения, то после Великого славословия следует лития, и далее последование не отличается от вечерни в составе всенощной.

Если повечерие служится не на бдении, то после славословия поется канон. Исключение составляют первые четыре дня Великого поста, когда Великий покаянный канон читается сразу после 69 псалма в начале повечерия как первонастраивающий душу на покаяние. В Великое повечерие канон  пришел из  монашеской «паннихис» — особой службы в начале ночи, распространенной среди малоазийского монашества в VII–IX веках. Эта служба включала обычно начальные молитвословия, 50 псалом, один или несколько  гимнографических канонов с небольшими песнопениями и, возможно, ектениями после 3-й и 6-й песней и ектенией в конце. Обычно «паннихис» совершалась сразу после вечерни; за ней следовали вечеря (вечерняя трапеза) и повечерие – Евергетинский Типикон  описывает его начинающимся с шестопсалмия –  то есть оно соответствует позднейшему Великому повечерию. С распространением в XIII–XIV веках   Иерусалимского устава «паннихис» перестала считаться обязательной составляющей суточного круга, а ее канон вошел в состав повечерия.

В конце Великого повечерия читаются завершающие молитвы ко Пресвятой Богородице: «Нескверная, неблазная, нетленная...», где мы просим заступничества Матери Божией в час исхода из этой жизни, дабы Пречистая Богородица избавила душу от осуждения на Страшном Суде. Следует молитва ко Господу: «И даждь нам, Владыко, на сон грядущим, покой тела и души...», затем краткие молитвы: «Преславная Приснодево...», «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе». 

Заканчивается великое повечерие отпустом. В седмичные дни Великого поста (кроме пятницы) отпуст повечерия содержит коленопреклоненную молитву: «Владыко многомилостиве...». Священник преподает молящимся благословение на исход из храма и взаимно испрашивает  благословения и прощения у братии (и прихожан, в приходском богослужении), исполняя завет о примирении, данный христианам через апостола «солнце да не зайдет в гневе вашем» (Еф. 4:26)

Хотя Великое повечерие совершается в течение церковного года достаточно редко, оно раскрывает глубину смыслов, важных для осознанной христианской жизни. Именно поэтому это богослужение имеет большу ценность и занимает особое место в литургической практике Великого поста. 

Требы онлайн

Также вы можете отправить заявку на поминовение, поставить свечу, пожертвовать в алтарь на богослужение и помочь приходу, приняв участие в целевых благотворительных сборах.

Старый сайт в архиве и доступен по ссылке old.lavravcheremushkah.ru